Chương trình tìm IMEI và MODEL điện thoại

Người viết: VTV

 

Nhập IMEI giao tiếp mạng - không nhập chữ số 0 thứ 15

(Tức nhập 14 chữ số đầu của IMEI) 

 

-Quay lại menu chính.

-Trang chủ trang thông tin Vạn sự.